MŨ TRÙM NILONG LÀM HÓA CHẤT

Giá liên hệ

MŨ TRÙM NILONG LÀM HÓA CHẤT

Dùng Khi

– Vào hoá chất uốn ép tránh mất nước

– Lúc tẩy ủ thuốc tẩy tránh mất nước mất nhiệt

– Hấp ủ tóc

– Ủ khi kích nhiệt

094 2222 175